درباره ما

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب اداره فناوری اطلاعات

نشانی: خیابان کریم خان زند – خیابان ایرانشهر شمالی-نبش آذرشهر - پلاک 223- طبقه پنجم
صندوق پستی : 4435-11365
تلفن : 88811081, 88833212 و 3-83843282
پست الکترونیکی : info@azad.ac.ir
Information Center I.A.U- South Tehran Branch
P.O.Box: 11365-4435
Address: No.223,North Iranshahr St, Tehran ,Iran
Tel: (+98 21) 88811081, 88833212, 83843282-3
Email : Info@azad.ac.ir